تعبیر خواب واقعی در مورد اغت ات سال 96 (خواب مربوط است به دو هفته قبل از آغاز اغت ات)

درخواست حذف این مطلب

تعبیر خواب واقعی در مورد اغت ات سال 96 (خواب مربوط است به دو هفته قبل از آغاز اغت ات)

متن خواب

دو بمب اتم توسط اولی در شرق کشور انداخته می شود و بعد از چند لحظه دومی در غرب کشور خواب انطور نشان می دهد که همه افراد خا تر شده و از بین می روند.

شرح تفسیر بمب در خواب نشان از اتفاق و خبری بزرگ دارد که همه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد عامل این خبر خارجی است چون بمب را کشور می اندازد انفجار بمب در شرق کشور نشان دهنده این است که اول مسائل از آن منطقه آغاز می گردد

 

انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر

@tabirjame

آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران

@tabirkamel

خوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد